Navigace

Obsah

Informace k přijímacím zkouškám na SŠ k 7. 5. 2020

Jednotné přijímací zkoušky na SŠ se budou konat

8. 6. – čtyřleté obory

9. 6. -  osmiletá gymnázia

23. 6. – náhradní termín pro písemně omluvené žáky z řádných termínů

Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak zůstávají beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy.

Prodlužuje se čas na vypracování JPZ – matematika o 15 minut na 85 minut, český jazyk o 10 minut na 70 minut.

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. V případě náhradního termínu do 4 kalendářních dnů po dni konání náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky.

Úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zákonný zástupce odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.

Podrobné informace najdete na  msmt.czprijimacky.cermat.cz a infoabsolvent.cz

                                                                                                     Věra Břízová

 

 

 

 

 

 

Aktuální informace k přijímacím zkouškám na SŠ

 

Jednotné přijímací zkoušky na SŠ se budou konat nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek ale mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů stanovených ministerstvem.

Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.

Doba podání zápisového lístku se zkracuje z 10 na 5 dní od zveřejnění přijatých žáků.

                                                                                                                 Věra Břízová

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče vycházejících žáků,

 • uchazeč o studium na SŠ smí podat 2 přihlášky, které jsou obě stejné

 • jedna přihláška je jeden papír potištěný z obou stran (1.strana osobní údaje a SŠ + 2.strana opis klasifikace)

 • pokud se uchazeč zúčastnil přijímacího řízení na střední školu s talentovými zkouškami (termín podání přihlášek do 30. 11. 2019 na příslušnou střední školu – zařizují rodiče), může si podat další 2 přihlášky na střední školu bez talentových zkoušek (termín podání do 1. 3. 2020 na příslušnou střední školu – zařizují rodiče)

 • bude-li vaše dítě přijato, nedostanete poštou rozhodnutí o přijetí, ale ředitelství příslušné střední školy zveřejní výsledky přijímacího řízení

 • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na příslušné střední škole nebo na webových stránkách střední školy nejpozději do tří pracovních dnů od konání přijímacího řízení (po dobu nejméně 15 dnů), nejdříve 22. 4. 2020

 • ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům; i nadále se při nedoručení ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené) a nemění se lhůta pro případné odvolání - 3 pracovní dny od převzetí rozhodnutí

 • tento způsob vyhlášení výsledků přijímacího řízení se vztahuje i na přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou s tím, že jeho výsledek obdrží nejpozději do 15. února  uchazeči, kteří uplatnili přihlášku do 30. listopadu

 • lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn

 • pokud bude vaše dítě přijato v prvním kole na obě školy a na jednu z nich podá zápisový lístek, nemá již možnost své rozhodnutí změnit

 • výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné; dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání, přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat

 • a případ, kdy jej žák uplatnil na základě přijetí do oboru s talentovou zkouškou a byl následně přijat do oboru bez talentové zkoušky; dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na školu bez talentové zkoušky  

 • termíny jednotné zkoušky: 4leté obory - 14. a 15. 4. 2020

                                                             6leté a 8leté obory - 16. a 17. 4 2020

                                                                          RNDr. Věra Břízová, výchovná poradkyně

 

Informace k přijímacímu řízení na SŠ v roce 2020 získáte na

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://www.cermat.cz/index.php

http://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-34/Jak-se-prihlasim-na-stredni-skolu

http://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-02/Prijimaci_rizeni_zkouska_a_jina_kriteria