Navigace

Obsah

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) je subjekt uvnitř školy, který uskutečňuje odborné poradenské služby na škole podle Vyhlášky č. 72/2005 Sb., novelizované Vyhláškou č. 197/2016 Sb. 

Co je cílem ŠPP?

Obecným (a dlouhodobým) cílem poradenských služeb je pozitivní ovlivňování sociálního klimatu na škole, odborná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a o děti s jakýmikoliv psychickými či sociálními obtížemi.

Kdo zajišťuje poradenské služby v ŠPP?

Poradenské služby zajišťuje poradenský tým, který je na naší škole složen ze školního psychologa, sociálního pedagoga, výchovného poradce a metodika prevence.

Pro koho jsou poradenské služby ŠPP určeny?

Pro žáky, pro rodiče, pro pedagogický a nepedagogický personál. 

Co ŠPP nabízí oproti jiným školským zařízením?

Výhodou působení poradenského týmu na škole je, že poskytuje pomoc okamžitě a přímo na místě. Odborná pomoc je tak snadno dosažitelná nejen pro děti, ale i pro rodiče, pedagogy a další odborníky mimo školu.

Mohu očekávat diskrétnost?

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG A SPECIÁLNÍ PEDAGOG

 

Mgr. Dana Kynclová

e-mail: kynclova@zspecky.cz

tel.: 321 785 267 (přes ústřednu)

 

PRACOVNÍ DOBA

 

    PO - 8.00 - 16.00 hod. 
   ÚT - 9.00 - 15.00 hod.
   ST - 8.00 - 15.00 hod.
   ČT - 9.00 - 13.00 hod.

 

Konzultace dle dohody, konzultace jsou možné i online.

 

Místo pracovny - přízemí vedle knihovny, dveře č. 8.

 

 

PSYCHOLOGIE NA ŠKOLE

Školní nároky, výchovné rodičovské přístupy, atmosféra v rodině, osobnostní dispozice žáka, jeho fyzický i psychický zdravotní stav ovlivňuje prožívání a chování žáka ve škole. Pokud jsou tyto vlivy dlouhodobě či trvale negativní, způsobují dítěti chronickou zátěž, která může vést ke zpomalení či zastavení zdravého vývoje jeho osobnosti. Z těchto důvodů jsou psychologické služby na naší škole zaměřeny na:

Vývojové poruchy - porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD/ADD), poruchy autistického spektra apod.

Poruchy chování - výchovné a kázeňské potíže 

Výukové potíže – specifické poruchy učení (SPU), školní neprospívání, nevhodné studijní návyky apod.

Potíže související přímo či nepřímo se školou - školní fobie, školní demotivovanost, separační úzkosti, psychosomatické obtíže, poruchy nálady    

Podporu dobrých vztahů ve třídě a podpora zdravého životního stylu - adaptační programy, tematické besedy, práce se třídními kolektivy

 

 

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA NA ŠKOLE

 

Školní speciální pedagogika je nezbytnou součástí odborné poradenské činnosti na škole. Zabývá se péčí a podporou dětí s různými výukovými potížemi se zaměřením na proces učení. Školní speciální pedagog může včas odhalit specifické poruchy učení nebo výojové poruchy (např. ADHD - porucha aktivity s pozoroností) a dále s nimi pracovat. Speciální pedagog je ve své práci úzce propojen se školním psychologem, např. speciální pedagog se zaměřuje na výukové problémy dítěte s ADHD a školní psycholog na podporu rodiny (např. vhodný výchovný styl). 

Školní speciální pedagog se také věnuje dětem mimo hlavní vyučovací čas formou reedukace (nápravy) daných specifických školních obtíží.   

 

Nejčastěji řešené školní potíže:

- specifické poruchy učení (dyslexie, dysgfafie, dysortografie apod.)

- specifické poruchy chování (ADHD)

- vývojové poruchy (PAS - poruchy autistického spektra)

- sociální, socioekonomické a sociokulturní znevýhodnění dítěte

 

SOCIÁLNÍ PEDAGOG

 

Bc. Mgr. David Kyncl

e-mail: kyncl@zspecky.cz

tel.: 321 785 267 (přes ústřednu)

 

PRACOVNÍ DOBA

    PO - 9.00 - 15.00 hod. 
   ÚT - 8.00 - 16.00 hod.
   ST - 9.00 - 15.00 hod.
   ČT - 8.00 - 12.30 hod.

 

Konzultace dle dohody, konzultace jsou možné i online.

 

Místo pracovny - přízemí vedle knihovny, dveře č. 8.

 

 

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA NA ŠKOLE

Sociální pedagogika na škole bývá ojediněle (o to více jsme rádi, že na naší škole je možné jej mít!). Nejblíže má sociální pedagogika ke školní sociální práci, tj. zaměřuje svoji pozornost na žáky, kteří jsou sociálně, sociokulturně či socioekonomicky znevýhodnění, a tento stav jim neumožňuje ve škole optimálně prospívat. Sociální pedagog pracuje s žáky a s jejich rodinami ve škole i v terénu.

Druhá nejdůležitejší oblast sociální pedagogiky na škole je prevence. Sociální pedagog společně se školním psychologem a metodikem prevence vytváří minimální preventivní program na daný školní rok a společně jej realizují. Zajišťují pro žáky, rodiče a pedagogy osvětové, informační a podpůrné aktivity a programy.

 

 

VÝCHOVÝ PORADCE

 

RNDr. Věra Břízová

e-mail: brizova@zspecky.cz

KONZULTAČNÍ HODINY - ÚT - 7.15 – 8.30 (jinak po dohohě)

Místo pracovny - stará budova, první patro, dveře č. 29

 

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

Nutným předpokladem pro dobrou vzdělávací práci školy je příjemné klima ve škole, fungující vztahy mezi učiteli a žáky, kvalitní komunikace s rodinou. Současně je nezbytné podporovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami či jinými odlišnostmi, a proto je výchovné poradenství na naší škole zaměřeno zejména na řešení výukových, výchovných a vrstevnických problémů formou pohovorů se žáky, rodiči a učiteli. Cílem je nalézt příčinu problémů a následné možnosti jejich řešení. Nedílnou součástí činnosti výchovného poradce je také kariérové poradenství.


   

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

 

Mgr. Miloslava Hraničková

e-mail: hranickova@zspecky.cz

 

Konzultace po dohodě.

 

PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ

 

Nevhodné chování (násilí a agresivita, šikana, krádeže, kouření, braní drog, gamblerství, kriminalita a další) je chování na hranici společenské únosnosti a bývá interpretováno jako obrana proti ztrátě sociální jistoty. Pramení z neuspokojené touhy po uplatnění a úspěchu. Děti se snaží násilím a agresivitou dokázat svoji převahu a hodnotu. Nejlepší (a na půdě školy jedinou možnou) metodou boje s tímto nešvarem je prevence.

Koncepční uchopení prevence na škole se děje prostřednictvím každoročního preventivního programu (Minimální preventivní program 2017/2018), který je vytvářen tak, aby reagoval na aktuální potřeby školy včetně nadčasových témat.