Navigace

Obsah

 

Školská rada

     Jako jeden z důležitých orgánů, ovlivňujících chod školy, pracuje při ZŠ její školská rada.
     Podle § 168 školského zákona se v současnosti řídí následujícími pravidly:
Funkční období členů školské rady je tři roky.
     Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.

Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

     Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených daným právním předpisem.

     O schválení dokumentů uvedených v odstavci písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy,rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

 

Současné složení školské rady je následující:

3 členové jmenovaní zřizovatelem:
Martin Homan, Šárka Horynová, Martin Jedlička.

3 členové zvolení zákonnými zástupci žáků
Martina Astrová, Jan Korouš, Šárka Taxová

3 členové zvolení pedagogickými pracovníky školy:
Marika Píšová, Blanka Kozáková, Hana Vinohradníková

 

Zápisy z jednání ŠR zde