Navigace

Obsah

     Studijní fond byl zřízen za účelem podpořit žáky ZŠ Pečky, jejichž rodina je v akutní i dlouhodobé tíživé sociální a finanční situaci tak, aby se žáci mohli plnohodnotně účastnit výuky ve škole, ale i akcí organizovaných školou v rámci školního vzdělávacího programu. K tomuto účelu budou sloužit prostředky poskytnuté zřizovatelem ZŠ, tedy městem Pečky, formou účelové dotace.

     Udělování podpory má definovaná pravidla, která jsou i s žádostí o podporu zveřejněna na internetových stránkách ZŠ Pečky. Oba dokumenty jsou také k dispozici v tištěné podobě v kanceláři ZŠ (stará budova školy č. 19) u paní Prorokové.

     Přestože jsou jako součást žádosti uváděny přílohy (např.potvrzení o užívání dávek v hmotné nouzi, příspěvek na živobytí, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, aj.), nejsou tato potvrzení podmínkou žádosti. O příspěvek lze žádat i v akutní tíživé situaci bez jakýchkoliv dalších potvrzení.

     Paní Proroková bude žádosti přijímat celoročně v kanceláři ZŠ Pečky. Vzhledem k očekávaným žádostem o podporu jsou stanoveny termíny jednání výboru Studijního fondu v daném roce, a to k 29. 1.  (m.j. žádosti o příspěvek na školu v přírodě), 15. 9.  (především žádosti o příspěvek na školní pomůcky) a 30. 10. (m. j. žádosti o příspěvek na lyžařský výcvik). Další termíny budou stanoveny na základě potřeby.

     Žádosti o příspěvek, předložené nejpozději ke dni jednání, bude posuzovat výbor Studijního fondu ve složení: Luboš Zajíc, Alena Švejnohová, Iveta Minaříková, Šárka Horynová, Jana Proroková.

     Podpora ze Studijního fondu nebude vyplácena v hotovosti, prostředky dotace budou využity k nákupu potřebných školních pomůcek, či k částečné úhradě školní akce jako je škola v přírodě, lyžařský výcvik, aj.

     O výsledku rozhodnutí výboru bude zákonný zástupce žadatele informován písemně.

     Další podrobnosti můžete získat na adrese sf@zspecky.cz   

 

Stručná informace zde

Pravidla Studijního fondu k nahlédnutí zde

Žádost o poskytnutí podpory ke stažení zde (.doc)