Menu
ZŠ Pečky
Základní škola Pečky,okres Kolín

Čtenářská a informační gramotnost

Šablona I. - Čtenářská a informační gramotnost

Hodnocení projektu Čtenářská a informační gramotnost 

   Aby se děti mohly dozvídat stále nové informace, učit se něčemu novému, rozvíjet své chápání ale i cítění, musí se nejprve naučit dobře číst s porozuměním. Jenomže stále stoupá počet dětí, které číst nedokážou nebo nechtějí.
   Na naší škole se nám podařilo uspět v projektu EU peníze školám mimo jiné i v šabloně č. I Čtenářská a informační gramotnost. Záměr této šablony spočívá:

1) v zlepšování čtenářských dovedností a zvyšování čtenářské gramotnosti   ve všech ročnících,

2) v obnovení knižního fondu ve školní knihovně,
3) v zlepšení nabídky mimočítankové četby ve školní knihovně,
4) v testování úrovně čtenářských dovedností,
5) ve vzdělávání pedagogických pracovníků.

ad 1) Zlepšování čtenářských dovedností
   Abychom zlepšili čtenářské dovednosti na naší škole, rozhodli jsme se půlit alespoň některé hodiny čtení a literární výchovy. Celkem si můžeme z finančního hlediska dovolit 4 x měsíčně půlit hodiny čtení ve 2. – 5. ročníku, celkem  36 hodin za rok na jeden ročník.
   Za první pololetí tedy zatím proběhlo 18 půlených hodin vždy v každém ročníku (mimo 1.tříd). Do těchto hodin jsme se snažili zařazovat netradiční metody a formy práce, abychom zvýšili zájem dětí o vlastní četbu.
   Hodiny ČG zatím hodnotí všechny pí uč. I. stupně kladně. Tyto hodiny jsou velkým přínosem pro práci všech dětí, umožňují individ. přístup k jednotlivým žákům. Žáci mají častější možnost procvičovat správnou techniku čtení, více pracovat s daným textem a orientovat se v něm, vyhledávat nové informace, doplňovat neúplné věty, uspořádávat větné celky v daném pořadí, vyhledávat chyby v textu. Děti mají také více času na vzájemnou komunikaci a vyjádření svých názorů a myšlenek. Mohou se více zapojovat do společné práce, zapojovat se musí i slabší žáci, kteří se ve velkém kolektivu ztrácí. Lépe se procvičuje správné čtení s přednesem, čas je na dramatizaci a citové prožitky z četby a celkové prohlubování vztahu ke knížkám.
   Příprava na takovouto hodinu je pro pí uč. velmi náročná, učitel ji vytváří zcela originálně sám, ale výsledný efekt je značný. Všechny pí uč. se ve svých přípravách (výukových materiálech) zaměřují na motivační a zábavné formy práce (např. tajenky, rébusy, hádanky, skrývačky, doplňovačky apod.), aby vzbudily ve svých žácích co největší zájem o samostatnou četbu. Zatím vytvořily pí uč. 36 takovýchto výukových materiálů (9 v každém ročníku), které si však mohou navzájem půjčovat a pracovat podle nich.

ad 2) Obnovení knižního fondu školní knihovny
   Novým správcem školní knihovny se stala od 1.9.2010 pí uč. Jindra Sosnovská, která prošla v minulém školním roce kurzem knihovnického minima na Kladně. Pod vedením J. Sosnovské byly ze školní knihovny vyřazeny všechny tituly, které byly zastaralé, nebyly již poplatné době nebo byly častým používáním zničené. Paní učitelce se mimo jiné také podařilo zpřístupnit školní knihovnu dětem v odpoledních hodinách a to pěti hodinami týdně.
   Do škol. knihovny budou postupně zakoupeny nové knihy v hodnotě 74 808,- Kč. Knihy budou pořizovány na základě požadavků uč. I. i II. stupně. Do konce 1. pololetí byly již zakoupeny tituly v hodnotě 27 007,- Kč. Jsou to knihy odborné i beletrie, knihy pro I. i II. stupeň ZŠ. Tituly byly vybírány  na základě zájmu dětí, protože i tímto chceme zvýšit zájem o četbu a návštěvnost školní knihovny.

ad 3) Zlepšení nabídky mimočítankové četby
   K procvičování čtenářských dovedností je důležité, aby každý žák ve třídě mohl pracovat se svou knihou. Z tohoto důvodu bylo za I. pol. zakoupeno na I. st. 30 ks knih K. Čapka Dášeňka čili Život štěněte a 15 ks titulů F. Hrubína Český špalíček (celková hodnota 9 211,- Kč). Na II. st. pak 30 ks knih B. Hrabala Postřižiny (zakoupeno z výtěžku za bleskový sběr papíru) a 24 ks knih O. Pavla Smrt krásných srnců v ceně 2 020,- Kč.

ad 4) Testování úrovně čtenářskýdovedností                                           Abychom si mohli porovnat úroveň dosažených čtenářských dovedností na naší škole s dalšími školami v ČR, rozhodli jsme si objednat u společnosti Scio testování čtenářských dovedností pro žáky IV. tříd základních škol, které je složeno z testové a dotazníkové části a obsahuje nejdůležitější čtenářské dovednosti – vyhledávání informací, porozumění textu a jeho interpretace, hodnotící posouzení textu.
   Test obsahuje rozmanité typy textů, nejen souvislý text, ale i obrázky, mapky, nákresy, tabulky, komiksy.

ad 5) Vzdělávání pedagogických  pracovníků
   Důležitá je i pomoc učitelům, aby mohli nejnovější poznatky z oblasti ČG předávat dětem. Proto bylo zajištěno pro uč. I. stupně školení ČG v rozsahu nejméně osmi hodin. V tomto školním roce proběhne školení na dané téma 4.2.2011 (během pololetních prázdnin), kde pí uč. L. Mončeková (akreditace MŠMT) proškolí uč. sbor I. stupně o zajímavých tématech ČG – nové metody a formy ČG, stavba hodiny čtení a literární výchovy, zdroje literatury apod.
 
   Věříme, že se nám tímto podaří zvýšit zájem dětí o vlastní četbu a tím i zlepšit jejich čtenářské dovednosti. 
                                             Jaroslava Dobrá, koordinátor projektu

 

 

Hodnocení čtenářské gramotnosti – školní rok 2014/2015

  

   Projekt Čtenářská a informační gramotnost probíhal na naší škole ve školním roce 2010/2011 a 2011/2012. Na financování se nám podařilo získat finanční prostředky z evropských fondů. Do projektu se naše škola zapojila z toho důvodu, aby se naši žáci učili získávat a vyhledávat nové informace, rozvíjeli své chápání a cítění a v neposlední řadě se naučili dobře číst s porozuměním.

   V rámci projektu jsme mohli půlit některé hodiny čtení a literární výchovy v 2. – 5. ročníku – celkem 36 hodin za rok na jeden ročník. Půlené hodiny byly pro děti velkým přínosem, umožňovaly individuální přístup k žákům, děti měly možnost více procvičovat techniku čtení a pracovat s daným textem.

   Během příprav na tyto půlené hodiny vytvořily pí uč. 1. stupně 4 x 36 výukových materiálů,  s kterými pracují i v současné době. Ve svých přípravách se pí uč. zaměřily na zábavné formy práce  ( tajenky, rébusy, hádanky, skrývačky apod.), aby vzbudily ve svých žácích co největší zájem o četbu.

   Dalším přínosem tohoto projektu bylo obnovení knižního fondu školní knihovny. Z prostředků evropských fondů byla knihovna vybavena novými knihami nejen pro žáky, ale i odbornými publikacemi pro učitele. Za rok 2013/14 je ve stavu škol. knihovny 2 952 titulů knih, 7 080 exemplářů knih pro děti a 182 titulů v učitelské knihovně. Knihovna je přístupná všem učitelům během vyučování, žákům v době otevírací doby knihovny. Od října do května fungoval čtenářský klub, pro 1. stupeň byly připraveny hodiny literární výchovy s využitím dataprojektoru, v prosinci probíhalo podvečerní setkání ve školní knihovně, které bylo inspirováno dětskými knihami.   

   V rámci projektu prošly pí uč. 1. stupně nejrůznějšími kurzy zaměřenými na čtenářskou gramotnost a poznatky, které získaly, využívají ve svých hodinách čtení a literární výchovy.

   Aby mohly pí uč. porovnávat úroveň dosažených čtenářských dovedností s ostatními školami, zúčastňuje se naše škola každým rokem testování čtenářských dovedností žáků 4. tříd - Scio.

Poprvé jsme se zúčastnili tohoto testování ve školním roce 2010/2011 a výsledky naší školy byly v rámci testovaných škol nadprůměrné.

 

            IV.A                průměrný percentil                      62

            IV.B                průměrný percentil                      54

            Ø                    průměrný percentil                      58

 

Testování ve školním roce 2011/2012:  Výsledky byly průměrné.

 

            IV.A                průměrný percentil                      49

            IV.B                průměrný percentil                      46

            Ø                    průměrný percentil                      49

 

Testování ve školním roce 2012/2013:  Výsledky byly průměrné.

 

            IV.A                průměrný percentil                      57

            IV.B                průměrný percentil                      44

            Ø                    průměrný percentil                      50

 

 

   Ve školním roce 2013/2014 probíhalo testování čtenářské gramotnosti Scio opět ve čtvrtých ročnících. Projekt Čtenář proběhl na jaře 2014, na naší škole se zapojilo 56 žáků ze dvou 4. ročníků.

   Oproti předešlým ročníkům byl úplně jiný způsob hodnocení. Výsledky nebyly vyjádřeny v percentilech, ale podle dosažené úrovně testovaných žáků.

Na 1. stupni byly tyto 4 úrovně: nečtenář, začátečník, průzkumník a objevitel.

Naše škola dosáhla nejvíce procent v úrovni objevitel – 64 % (v této kategorii byl průměr všech testovaných ZŠ v ČR 48 %). Dále následovala úroveň průzkumník asi 32 % ( průměr ZŠ v ČR byl 37 % ), v kategorii začátečník jsme získali 4 % ( průměr ZŠ v ČR asi 10 % ). Úroveň nečtenář se na naší škole nevyskytoval (průměr ZŠ v ČR celkově činil asi 5 %).

Na základě rozložení úrovní testovaných žáků v ročníku dosáhla lepších výsledků třída IV. A, jak bylo vidět z přiloženého přehledu.

Nejúspěšnější žáci získali v oblasti získávání informací, zhodnocení textu a zpracování informací hodnocení objevitel.

IV.A – 14 x hodnocení objevitel, IV. B – 6 x hodnocení objevitel.

   I v současné době je kladen velký důraz na rozvíjení čtenářské gramotnosti na naší škole, snažíme se neustále  zdokonalovat kvalitu čtení žáků, pracovat s textem, obohacovat slovní zásobu dětí, prohlubovat zájem o četbu i literaturu, žákům je dáván větší prostor k diskuzi a porovnávání citových zážitků z četby.

                          

                                                                                      Jaroslava Dobrá

 

Škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Aktuální počasí

dnes, středa 24. 7. 2024
zataženo 21 °C 14 °C
zataženo, slabý severozápadní vítr
vítrSZ, 5.04m/s
tlak1016hPa
vlhkost63%

Svátek

Dnes je 24.7.2024

Svátek má Kristýna

Zítra má svátek Jakub

Schránka důvěry

schránka důvěry

Mléko a ovoce do škol

logo

Ekoškola

logo

Rorýsí škola

logo

Kontakty

Adresa
Základní škola Pečky, okres Kolín
Tř. Jana Švermy 342
289 11 Pečky
Czech Republic

IČ 49862456

Telefonní spojení
škola +420 321 785 267
ředitel +420 607 573 830
družina +420 720 299 355
jídelna +420 321 785 015